Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  

Definities

LucSchepers.NL en diens werkdomeinen L.S. Administraties, L.S. Belastingservice en L.S. Trainingen , hierna te noemen het kantoor, gevestigd te  9451 KB Rolde, Grolloërstraat  6a, is een adviseur voor Inkomstenbelasting en Toeslagen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

– Het kantoor:          Luc Schepers Belasting Service;

– Domeinnaam:       De werkdomeinen van waaruit administratieve ondersteuning
                                      en de dienstverlening wordt verleend .
Domeinnamen zijn;   
      LucSchepers.NL,

Domeinnamen zijn exclusief eigendom van   L.H. Schepers.

– Opdrachtgever:    de wederpartij van LucSchepers.NL en diens werkdomeinen   zoals genoemd in de overeenkomst/opdracht;

– Opdracht:    de in onderling overleg tussen opdrachtgever en het kantoor overeengekomen werkzaamheden die door het  kantoor verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 1   Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de administratieve bijstand van het kantoor heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het kantoor, voor de uitvoering waarvan door het kantoor derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het kantoor en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien het kantoor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het kantoor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2    Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het kantoor in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Het kantoor kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat..
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Indien de aanvaarding(al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan ik het kantoor daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand tenzij het kantoor anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht het kantoor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. De werkzaamheden van het kantoor (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete of gedeeltelijke boekhouding of administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van rapporten, het verzorgen van aangiften omzetbelasting en advies. L.S. Belastingservice voert geen accountantscontrole uit evenals werkzaamheden, handelingen en advies inzake vraagstukken van fiscale en/of bedrijfskundige aard.
 8. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met het kantoor gesloten overeenkomsten.

Artikel 3   Opdracht, Overeenkomst, Duur

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het kantoor de opdracht heeft aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door het kantoor vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door het kantoor geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
 2. De overeenkomst tussen het kantoor en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Verlenging van de overeenkomst vindt telkens plaats op de 1ste januari van ieder jaar. De verlenging behelst telkens een volledig administratief jaar (boekjaar)
 4. Beëindiging van de opdracht dient tenminste twee maanden voor verlening van de lopende afspraken schriftelijk worden gemeld.

Artikel 4   Werkingssfeer, en uitvoering

 1. Het kantoor is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan het kantoor ter beschikking heeft gesteld. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het kantoor is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens al dan niet onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De werkzaamheden van het kantoor zijn gericht op het voeren van de bedrijfsadministratie en is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd zal ik u informeren. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust te allen tijde bij de opdrachtgever en de toezichthoudende organen. LucSchepers.NL en diens werkdomeinen is niet verantwoordelijk voor en kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor fraude en onjuistheden of de preventie hiervan. LucSchepers.NL en diens werkdomeinen zal nimmer medewerking verlenen aan fraude en onwettig handelen.
 4. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, uit te breiden of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen honorarium worden verhoogd of verlaagd. Het kantoor zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. beperkingen.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling of uitbreiding, dan is het kantoor gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor door beide partijen akkoord is gegeven voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van het kantoor op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan het kantoor een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens het kantoor gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het kantoor daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien het kantoor met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is het kantoor niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt buiten de macht van het kantoor en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5   Geheimhouding

Het kantoor verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 6   Derden werk

 1. Het kantoor kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
 2. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden, waaronder de onder artikel 6a genoemde deskundigen, worden verricht.
 3. Indien door het kantoor of door het kantoor ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door het kantoor in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7   Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van het kantoor of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van uitoefening van de werkzaamheden vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. Het kantoor is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is het kantoor slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 3. Elke aansprakelijkheid van het kantoor vervalt op het moment dat de boekhouding/administratie is overgedragen aan het Accountantskantoor werkzaam voor Opdrachtgever. Danwel door de belastingdienst een definitieve aanslag is opgelegd.
 4. Elke aansprakelijkheid van het kantoor vervalt indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens het kantoor gehouden is, inzake de tijdige aanlevering en volledige medewerking.
 5. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van het kantoor is uitgesloten.
 6. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door het kantoor gefactureerde werkzaamheden.

Artikel 8   Uitvoering

 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan het kantoor ter beschikking heeft gesteld. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het kantoor is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens en / of onvolledige gegevens.
 2. Voorts is het kantoor bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het kantoor kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het kantoor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het kantoor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien het kantoor tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is het kantoor gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is het kantoor gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt, in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat het kantoor de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het kantoor, zal het kantoor in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Het kantoor extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Het kantoor anders aangeeft.
 9. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht
 10. De aan het kantoor gegeven opdracht vervalt niet door overlijden van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.
 11. De opdracht wordt bij overlijden van de opdrachtnemer, het kantoor, ter stond ontbonden en wordt in de op dat moment verkerende staat beschikbaar gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 9   Onmacht

Indien de positie van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is het kantoor te allen tijde bevoegd om:

 1. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 2. Levering van zijn diensten op te schorten;
 3. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan het kantoor toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 4. Indien het kantoor gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is het kantoor jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Het kantoor gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het kantoor daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het kantoor vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van het kantoor op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar

Artikel 10   Gegevens verstrekking

 1. Opdrachtgever verstrekt aan het kantoor alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de te voeren administratie.
 2. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en het kantoor geschiedt de aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en dergelijke door of namens opdrachtgever aan het kantoor, evenals de levering door het kantoor aan opdrachtgever, op door het kantoor te bepalen wijze en in een door het kantoor te bepalen vorm en aantal.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het kantoor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan het kantoor ter beschikking heeft gesteld. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het kantoor is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 11   Opschorting

 1. Het kantoor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Het kantoor ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van het kantoor kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Opdrachtgever en het kantoor komen uitdrukkelijk overeen dat het kantoor bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan het kantoor in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie, heeft gesteld.

Artikel 12   Honorarium

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van het kantoor vastgesteld aan de hand van een door opdrachtgever gegeven schatting van werkhoeveelheid.
 2. Het kantoor geeft de opdrachtgever vooraf opgave van het honorarium ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
 3. Het honorarium wordt maandelijks vooraf in rekening gebracht. Indien de door opdrachtgever opgegeven werkhoeveelheid groter is wordt het meerwerk via nacalculatie in rekening gebracht.
 4. Werkzaamheden anders dan de in de opdracht vermelde werkzaamheden worden als meerwerk in rekening gebracht volgens de hiervoor afgesproken wijze en frequentie. Bijvoorbeeld: na afronding van het werk of gaande weg het uitvoeringstraject van de werkzaamheden.
 5. Op het afgesproken honorarium is een jaarlijkse indexering van toepassing.

Artikel 13   Urenregistratie

 1. Voor de verrichtte werkzaamheden wordt een vast honorarium afgesproken, er wordt geen urenregistratie bijgehouden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De cliënten die op basis van een uurtarief en per kwartaal hun administratie laten bijwerken, ontvangen na afloop van deze periode een factuur en één bij het afronden van het jaarwerk.
 3. Voor alle andere cliënten wordt er gefactureerd op basis van het in artikel 12 vermelde.
 4. De uit te voeren werkzaamheden zijn verschillend van aard; het daarbij behorende uurtarief eveneens.

Artikel 14   Reclames

 1. De reclames met betrekking tot verrichtte werkzaamheden dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken, schriftelijk te geschieden of- indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij het kantoor te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
 2. Het kantoor deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
 3. Indien partijen niet binnen 2 maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen 1 maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 2 maanden het geschil voor te leggen aan een in te stellen commissie van wijzen.
 4. Reclames inzake door het kantoor verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
 5. Reclames inzake door het kantoor aan opdrachtgever verzonden declaraties en facturen dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn.

Artikel 15   Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van het kantoor afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van het kantoor, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.
Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan het kantoor voorbehouden.

Artikel 16   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 2 weken (14 dagen) na factuurdatum, op een door het kantoor aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door het kantoor aangegeven. Het kantoor is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Het kantoor heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het kantoor kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Het kantoor kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het kantoor verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 17   Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het kantoor toerekenbaar is. Indien het kantoor uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden het kantoor zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het kantoor, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het kantoor en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 18   Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het kantoor partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van het kantoor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft het kantoor het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. LucSchepers.NL en diens werkdomeinen behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in zijn algemene voorwaarden. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Rolde – Assen,   januari 2021