Hulp bij Aangifte IB

wat neemt u mee?

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2023?
In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kan ik u niet goed helpen.

Wat neemt u altijd mee?

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner?
  Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner
 • de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
 • Doet u namens iemand anders aangifte? Neem dan mee: het machtigingsformulier
  U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (bsn) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u 1 of meer minderjarige kinderen hebt:

 • bsn van uw minderjarige kind(eren)
 • geboortedatum van uw minderjarige kind(eren)
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kind(eren) (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent:

 • uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag 2023 hebt:

 • uw voorlopige aanslag 2023
 • Als u inkomsten uit werk of woning hebt:

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt:

 • de jaaropgave(n) van 2023

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt:

 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2022 of de aanslag OZB die in 2023 door de gemeente is verzonden
 • uw hypotheekoverzicht 2023
 • de notarisafrekening (als u in 2023 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt:

Als u partneralimentatie ontvangt:

 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt:

 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten hebt:

 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk:

 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening:

 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • de verklaring pensioenaangroei 2021 (factor A)
 • de inkomensgegevens van 2021

Als u spaargeld, beleggingen of schulden hebt:

Als u spaargeld of beleggingen hebt:

 • saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2022

Als u nog andere bezittingen hebt:

 • financiële gegevens, zoals jaaroverzichten en overzichten van eventuele inkomsten uit overige bezittingen per 1 januari 2022

Als u schulden hebt:

 • jaaroverzicht(en) van schulden en leningen per 1 januari 2022

Als u aftrekposten hebt:

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner:

 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en bsn van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt:

 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt:

 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u giften hebt gedaan:

 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift een kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst

Erfbelasting

Erfbelasting berekenen 2022

Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u daarover hoogstwaarschijnlijk belasting betalen. Hoe hoog die erfbelasting is, hangt van verschillende factoren af. Erfrechtplan legt uit hoe erfbelasting berekend wordt en of u recht heeft op eventuele vrijstellingen.

Wat is erfbelasting?

Wie iets erft, moet over de erfenis erfbelasting betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tussen erfgenaam en overledene.

Tarieven erfbelasting 2022

Het tarief van de erfbelasting wordt dus ook bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast worden de tarieven jaarlijks aangepast. In onderstaande tabel leest u welk tarief voor u geldt in 2022.

Tabel: Tarief erfbelasting 2022

Waarde erfenisPartner en (pleeg-)kinderenKleinkinderenOverige erfgenamen
€ 0 – € 130.42410%18%30%
€ 130.424 en meer20%36%40%

Hoe hoog is de vrijstelling erfbelasting in 2022?

Er zijn vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Met andere woorden: van de erfenis wordt eerst een vrijstelling afgetrokken. U betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. Hoe hoog de vrijstelling is in 2022 ziet u hier onder.

 • Partner/echtgenoot: € 680.645
 • Kind/pleegkind/stiefkind/kleinkind: € 21.559
 • Kind met een handicap: € 64.666
 • Ouder: € 51.053
 • Andere erfgenaam: € 2.274

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

1-1-2023

Na instemming met het Belastingplan 2023 door de Eerste Kamer heeft het ministerie van Financiën op 20 december 2022 een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de belastingenregels per 1 januari 2023 gepubliceerd.

Hieronder vallen: het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de 1e schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting. Ook leest u over een aantal regelingen die per 1 januari 2023 is afgeschaft. Hierna leest u per onderdeel de belangrijkste wijzigingen.

Arbeid en inkomen

Het kabinet verlaagt de 1e schijf van de inkomensbelasting per 1 januari 2023 naar 36,93% voor belastingplichtigen met een inkomen uit werk en woning tot € 73.031. Ook wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd voor mensen met een inkomen tussen de € 37.697 en € 115.301. Werkenden houden aan de verlaging van de 1e schijf maximaal € 102 netto over en aan de verhoging van de arbeidskorting zo’n € 500 per jaar. Om dit te bekostigen bouwt het kabinet de arbeidskorting wel sneller af bij inkomens vanaf € 37.697, namelijk met 6,51% van het arbeidsinkomen. 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

 Sommige werknemers van startup en scale-up ontvangen aandelenopties van hun werkgever in plaats van loon. Zij kunnen vanaf 2023 kiezen wanneer zij er belasting over betalen. Als de aandelen verhandelbaar worden of daarvoor.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd, om zo het verschil in de fiscale behandeling van werknemers en zzp’ers te verkleinen. In 2023 wordt deze verlaagd van € 6.310 naar € 5.030.

Vereenvoudiging belastingstelsel

Daarnaast zet het kabinet stappen om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Zo vervallen per 1 januari 2023 de middelingsregeling en de uitzondering gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve startups.

Afschaffing FOR

Vanaf 2023 kunnen ondernemers hun fiscale oudedagsreserve niet meer verder opbouwen. Ze kunnen de fiscale oudedagsreserve wel nog omzetten in een lijfrente.

Excessief lenen in eigen BV

Het kabinet beperkt vanaf 1 januari 2023 excessief lenen bij de eigen vennootschap om zo belastinguitstel tegen te gaan. Met ingang van het nieuwe jaar gaan aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting in box 2 betalen over leningen van de eigen vennootschap van meer dan € 700.000.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet past per 1 januari 2023 de schijven en het opstaptarief van de vennootschapsbelasting aan. Zo wordt de 1e tariefschijf verkort van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het belastingtarief in de 1e schijf verhoogd van 15 naar 19%. Het tarief in de tweede schijf blijft 25,8%.

Vermogen en wonen

Voor mensen met vermogen in box 3 verandert de wijze waarop berekend wordt of en zo ja hoeveel belasting zij betalen. Er wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden en hierbij worden rendementspercentages gebruikt die dicht bij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen. Het kabinet verhoogt het heffingsvrij vermogen naar € 57.000. Het belastingtarief dat mensen betalen over het vermogen gaat in 2023 omhoog naar 32% (was 31%).

Periodieke giften

Het kabinet begrenst per 1 januari 2023 de aftrek van periodieke giften tot € 250.000 per kalenderjaar, voor zowel een schenker als een fiscale partner gezamenlijk. Tot 2023 was het mogelijk om onbeperkt periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen af te trekken van de belasting. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat bij dergelijk zeer hoge periodieke giften het belastbaar inkomen sterk kan worden verminderd, of zelf tot 0 kan worden teruggebracht.

BTW Zonnepanelen

De btw op zonnepanelen voor particulieren wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. De administratieve lasten op de aanschaf van zonnepanelen worden hierdoor verminderd en de aankoop van zonnepanelen gestimuleerd.

Auto’s

Op het gebied van autobelastingen vindt in 2023 een aantal wijzigingen plaats. Het kabinet past de CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s per 1 januari 2023 aan op de verwachte technologische ontwikkeling van personenauto’s. Per 2023 wordt ook de catalogusprijs waarover korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is verlaagd van € 35.000 naar € 30.000. De korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s over 2023 is daardoor maximaal € 1.800.

Volledig overzicht

Het volledige overzicht van de wijzigingen vindt u in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2023. Hierin staan, naast de wijzigingen uit het Belastingplan 2023, ook de al eerder aangekondigde wijzigingen. 

Bron: rijksoverheid.nl

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2022

1-1-2022

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. Het Ministerie van Financiën publiceert in een overzicht de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 en wijzigingen die in voorgaande jaren al zijn afgesproken, of onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2022.

Thuiswerkkosten

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een onbelaste vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per dag te geven. Dit is gebaseerd op een berekening – van het Nibud – van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over welke dagen de werknemer thuiswerkt en welke dagen op kantoor. Op basis daarvan kan de werkgever een vaste vergoeding geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Wonen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling op 3 onderdelen aangepast. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Zo wordt het onder andere in meer gevallen mogelijk om voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek te krijgen.

Aftrekposten

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40% (dit was 43%). Hogere inkomens (hoger dan
€ 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten. Hierbij gaat het onder andere om de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten.

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Aftrek studiekosten vervalt in 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Wel kan uw klant vanaf 1 maart 2022 bij UWV terecht voor het zogenoemde STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Deze subsidieregeling komt in de plaats van de aftrek studiekosten.

Studiekosten die u voor een lopende studie betaalt in 2021, kan nog verwerkt worden in de aangifte 2021. Studiekosten die u betaalt in 2022, kunt u niet meer aftrekken.

STAP-budget

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget) voor opleiding en ontwikkeling.
Meer informatie vindt u op de internetsite van UWV.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV een budget van maximaal € 1.000 aanvragen. Hiermee wil de overheid natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen om hun positie te verbeteren.

Belasting voor bedrijven

De 1e tariefschijf van de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt verlengd van € 245.000 naar
€ 395.000. Het tarief voor de Vpb voor winsten in de 1e tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de 2e tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Aanpak belastingontwijking

Bedrijven die belastingplichtig zijn in de Vpb kunnen vanaf 2022 beperkter verliezen verrekenen. Dit was een advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals. Op deze manier regelt de Belastingdienst dat bedrijven die in Nederland winst maken, ook hier belasting over betalen. Bedrijven mogen vanaf volgend jaar verliezen tot € 1.000.000 van de winst verrekenen. Boven dat bedrag mogen bedrijven verliezen nog maar met 50% van de winst verrekenen. Hierbij vervalt de tijdslimiet van 6 jaar.

Volledig overzicht

Het volledige overzicht van de wijzigingen vindt u in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2022. Hierin staan, naast de wijzigingen uit het Belastingplan 2022, ook de al eerder aangekondigde wijzigingen.

Tips voor een goede administratie

De bedrijfsadministratie is een belangrijk onderdeel van ondernemen.   Niet het leukste onderwerp, maar ik ga je graag helpen het makkelijker te maken. Het meest belangrijke onderdeel van je bedrijfsadministratie is je boekhouding.  Een goede boekhouding is het financiele hart van je onderneming en biedt inzicht in de omzet, kosten en winst.  De boekhouding is een geordende weergave van de inkomsten en uitgaven. Bovendien vormt de boekhouding de basis voor de btw- en IB-aangiften bij de Belastingdienst en maakt deze het de inspecteur mogelijk om het financiële wel en wee van je onderneming te controleren. Onderstaand een aantal tips op een rij.  Bij het inrichten van een bedrijfsadministratie maak je allereerst de keuze:  Zelf doen of uitbesteden?

Welke keuze je maakt is voor de basis van de administratie niet van belang…

Discipline, orde en vindbaarheid.

Opgeruimd in twee minuten…. 
Chaos en drukte zijn de grootste vijanden van een goede administratie. Het is belangrijk om de rust te bewaren, bijvoorbeeld door de administratie op gezette tijden bij te werken. Berg je documenten direct op in een ordner “boekhouding”. Dit kost u hooguit 2 minuten. 
Lukt u dat niet. Dat is jammer. Latere verwerking kost meestal meer tijd. U moet het opnieuw oppakken en opnieuw lezen en sorteren. Maak enveloppen open en leg administratieve stukken in een A4 brievenbakje als u ze niet direct kunt verwerken. 

Terugvinden in één minuut… 
Het vraagt enige discipline maar u hebt de administratie op orde en kunt stukken eenvoudig terugvinden en vormt een goede basis van uw administratie. 

Bewaar je administratie op een centrale plaats. 
Een goede administratie houd je op één centrale plaats bij. Dat kan zijn in de cloud, op je pc,  een boekhoudprogramma  of op papier. Welke vorm je daarvoor kiest maakt voor het overzicht en de Belastingdienst niet per sé uit, als het een methode is die voor jou goed werkt. Maar kies zoveel mogelijk voor één methode om overzicht te houden.

Archiveer je documenten geordend in mappen, op papier of digitaal in de cloud. 
Scan papieren documenten en bonnetjes (bonnetjes kunnen vervagen) en bewaar ze digitaal, lokaal of in de cloud.  PDF facturen per email sla je direct op in de map of print ze uit voor de papieren administratie.

Kalenderjaren afzonderlijk bewaren. 
Hoe je jouw administratie ook bewaart, digitaal of op papier, maak voor elk kalenderjaar een eigen map en splits deze map per kwartaal, waarin je de inkomsten en uitgaven bewaart.

Houd een kasboek bij. 
Werk je met contant geld. Houd dan een kasboek bij voor inkomsten en uitgaven. Een goede administratie bevat een duidelijk kasboek, om op die manier inzichtelijk te maken welke inkomsten er zijn ontvangen en welke uitgaven er aan de andere kant zijn gedaan. Dat voorkomt onduidelijke geldstromen. 

Signaleer openstaande facturen. 
Een gezond debiteuren beheer is in een goede administratie zeer belangrijk. Zorg voor duidelijke signalering van openstaande facturen, zodat je na kunt gaan of jouw klanten hun facturen netjes voldoen.

Boekhoudpakket.
De keuze om in een boekhoudpakket te werken is mede afhankelijk an de hoeveelheid mutaties. Boekhoudpakketten zijn er legio, lokaal op de PC zoals boekhouden in excel en e-administratie of online e-boekhouden en een combinatie van beide Snelstart. Laat je hier over adviseren. Want wat werkt voor jouw het beste.

Zelfdoen, Uitbesteden of Samen doen?
De keuze om de boekhouding uit te besteden is makkelijk gemaakt. Maar raliseer je dat je zelf vaak veel kunt doen. En dat bespaart kosten. En door zelf je administratie te doen en deze per kwartaal, door een goede boekhouder te laten controleren heb je ook up-to-date bedrijfsinformatie.

Starterstips

8 tips     voor Starters

Als u start met ondernemen krijgt u te maken met allerlei zaken en regelingen. Lees hoe u zich zo goed mogelijk voorbereidt.

Voordat u start: goed oriënteren

Hebt u plannen om als ondernemer te starten? Oriënteer u vooraf. Uit cijfer blijkt dat ondernemers die zich voorbereiden een betere kans van slagen hebben. U heeft een idee. Wat wilt u gaan doen? Schrijf uw plannen op. Veel informatie vindt u op de website van Uw-boekhouder maar ook op de websites van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel is veel informatie te vinden. Ik ga Starten is eveneens een handige website met starterstips.

Belang van een goede administratie     Ik ga Starten     Belastingdienst    Kamer van Koophandel

Starten vanuit een uitkering?

Wilt u een onderneming starten vanuit een uitkering? Dan heeft dit in veel gevallen gevolgen voor uw uitkering. Meld uw plannen bij uw uitkeringsinstantie. Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening of een starterskrediet.

Starten vanuit een uitkering.

Startersvoorlichting

Bij verschillende organisaties, waaronder de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, kunt u voorlichting krijgen over starten als ondernemer. Wanneer ben ik ondernemer? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn mijn rechten?

Wanneer ben ik ondernemer?      Wanneer moet ik BTW betalen?

Schrijf uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel

Start u een onderneming? Maak dan een afspraak bij de Kamer van Koophandel en schrijf uw onderneming in in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel geeft uw gegevens ook aan de belastingdienst door. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de belastingdienst te melden.

In de meeste gevallen moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel.  Wilt u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap inschrijven? Dan kunt u zich op dit gesprek voorbereiden kijk op de website van de KvK voor meer informatie.

Website KvK

Richt uw administratie / boekhouding in

Zet een bedrijfsadministratie op. Een goede bedrijfsadministratie is de basis die nodig is om belastingaangifte te kunnen doen. Daarnaast geeft een goede bedrijfsadministratie inzicht in uw bedrijf en kunt u snel zien hoe uw onderneming ervoor staat.  De bedrijfsadministratie bestaat uit alle documenten en alle financiële gegevens.

Activeer uw beveiligde omgeving op belastingdienst.nl

Om digitaal aangifte te doen en om andere belastingzaken te regelen krijgt u als ondernemer toegang tot de ondernemersportal (inloggen voor ondernemers) op www.belastingdienst.nl. Een beveiligd gedeelte op de website van de belastingdienst. Nadat u zich hebt ingeschreven bij de KvK stuurt de belastingdienst u de betreffende inloggegevens. Activeer uw beveiligde gedeelte binnen 30 dagen.

Reserveer geld voor toekomstige betalingen

Geld reserveren voor toekomstige betalingen  leggen een solide fundament onder uw onderneming. Reserveren voor toekomstige uitgaven is slim ondernemen.
De belastingaanslag komt vaak onverwacht of ongunstig, tussen het einde van een boekjaar en het betalen van de belastingaanslag(en) kan veel tijd zitten. Door hiervoor al tijdens het boekjaar een deel van de winst te reserveren ontstaan geen financiële problemen.
Zo kan ook reserveren voor vervanging van bedrijfsmiddelen zorgen voor financiële rust. Door hiervoor te reserveren bouwt u een financiële reserve op die u op het moment van vervangen  kunt inzetten en dus niet hoeft te financieren.

Lees meer …    creëer potjes, reserveer btw, IB en een stukje winst.   Voorkom financiële problemen.
Financiële problemen voorkomen

Welke fiscale regelingen gelden voor u?

Als ondernemer en als starter komt u in aanmerking voor speciale fiscale regelingen. Er zijn ook subsidies waar u als starter in bepaalde situaties gebruik van kunt maken en regelingen voor de financiering van uw onderneming, zoals leningen en starterskrediet.

Regelingen als de startersaftrek en investeringsregelingen kunnen u voordeel opleveren bij uw belastingaangifte:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Mkb-winstvrijstelling
 • Investeringsaftrek

Ondernemer worden

Succesvol ondernemen

Veel mensen vinden ondernemer zijn iets magisch….  veel mensen dromen ooit ondernemer te zijn.
Om succesvol te ondernemen moet je wel uit het juiste hout gesneden zijn. Een doorzetter zijn, kansen zien en durf te hebben.

‘Zie kansen in je eigen tegenslagen’ (Steve Jobs)

 1. Doorzetter
  Je bent een doorzetter en gaat door, óók als het even tegenzit? Je moet je over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikken. Je moet veel van jezelf kunnen eisen, je goed kunnen concentreren, een helder doel voor ogen hebben en dat ook willen bereiken. 
 2. Onderneem gericht op resultaat
  Houd bij het ondernemen het resultaat wat je wilt behalen voor ogen en zorg dat je daar naar handelt en handel daar ook naar. Neem beslissingen en let op de grote lijnen die in bedrijfsplan hebt neer gelegd. 
 3. Onderneem overtuigend
  Weet je anderen te overtuigen met je argumenten. Ben jij in staat om anderen te enthousiasmeren van jouw ideeën en maak jij duidelijk wat je wilt bereiken en waarom. Hiermee schep je vertrouwen.  Om dit te bewerkstelligen heb je ook empathisch vermogen nodig. Je kunt je inleven in je opdrachtgever en luister om te achterhalen wat de behoeften van jouw klanten of opdrachtgevers zijn. 
 4. Onderneem creatief
  Om succesvol te zijn moet je creatief zijn,  ‘out of the box’ kunnen denken. Kun jij je idee voorzien van dat ‘yes!’-gevoel dan kun je anderen sneller enthousiast maken voor je idee. 
 5. Ondernemen is risico’s durven nemen
  Een ondernemer moet risico’s durven nemen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ondernemer zijn is telkens weer afwegen voorziet het product in de behoefte van de opdrachtgever, is de prijsstelling juist. Dat is uitdagend, en ook spannend.  Neem geen risico’s om het risico nemen, maar doe dit wel met een focus op een bepaald resultaat. En als je dat goed en beheerst doet kan dat wel degelijk iets opleveren en helpt het jouw bedrijf verder. en boven alles
 6. Zorg dat je je financiën helder hebt
  Heb je boekhouding op orde en werk deze regelmatig bij. Denk goed na over budgetten, investeringen en winst. Het is belangrijk je financiële middelen ook goed inzet om de beste resultaten te behalen. Maak een gefundeerd financieel plan en neem geen ondoordachte beslissingen. Stuur op je behaalde resultaten. 

Administratie opzetten

HET BELANG VAN EEN GOEDE ADMINISTRATIE…

U wilt beginnen of bent misschien onlangs begonnen met een onderneming en heeft u al wat opdrachten uitgevoerd. Misschien hebt u zelf al enkele voorzichtige stappen gezet om een administratie op te zetten. Hoe dan ook: er zijn spelregels in het leven van een ondernemer. Wettelijke vereisten waar de onderneming, de administratie, de facturatie, de bewaarplicht en zo voort aan moet voldoen. Wees eerlijk: ondernemen is leuk, maar boekhouden wordt te vaak als noodzakelijk kwaad beschouwd.

De boekhouding is een geordende weergave van de inkomsten en uitgaven. De gegevens in je boekhouding vormen de basis voor de belastingaangiften. Is de administratie niet op orde in binnen redelijke termijn niet te controleren, of heb je de bewaarplicht geschonden, kan dat aanleiding voor de belastingdienst zijn tot het opleggen van forse boetes. Ook zal de belastingdienst een inschatting maken van de gemaakte winst en op basis van deze schatting aanslagen opleggen.

Een ander belang van een correcte administratie is dat het de ondernemer inzicht geeft in het bedrijf, omzet, kosten en de winst.

DISCIPLINE, ORDE EN VINDBAARHEID.

Bij het beheren van een administratie is orde en discipline belangrijk.

Opgeruimd in twee minuten….

Zorg dat u één vaste plek hebt waar u al uw zakelijke administratie verzamelt. Archiveer inkomende facturen, de ontvangen (kassa) bonnetjes en de eventueel ontvangen bankafschriften direct in een ordner “boekhouding”. Dit kost u hooguit 2 minuten.

Lukt u dat niet. Dat is jammer. Latere verwerking kost meestal meer tijd. U moet het opnieuw oppakken en opnieuw lezen en sorteren. Maak enveloppen open en leg administratieve stukken in een A4 brievenbakje als u ze niet direct kunt verwerken. Zorg dat u regelmatig, bij voorkeur op een vast moment in de week deze stukken verwerkt.

Terugvinden in één minuut…

Het vraagt enige discipline maar u hebt de administratie op orde en kunt stukken eenvoudig terugvinden en vormt een goede basis van uw administratie. Door gebruik te maken van ordners met tabs kost het nauwelijks tijd om documenten terug te vinden.

Zelf doen,  Uitbesteden of Samen doen?

Het is prettig om als ondernemer zelf het overzicht te houden, hierdoor ben je in staat om snel te reageren op actuele ontwikkelingen. Toch is zelf doen niet altijd slim. Het ligt ten eerste aan de bedrijfsgrootte. De hoeveelheid uitgaande facturen en inkomende facturen. Een klusbedrijf dat veel materialen moet inkopen en op veel verschillende adressen werkt heeft een ingewikkelder administratie dan een coach of boekhouder waar het hoofdzakelijk uitgaande facturen betreft. Voor zo’n klusbedrijf kan het inhuren van een boekhouder lonen,  zodat hij je tijd volledig kunt besteden aan je corebusiness. Een boekhouder kent alle in-en-outs van belastingen, aftrekmogelijkheden enz. Zo voorkomt u dat besparingen aan de ene kant geld kosten aan de andere kant. Dit is een sterk argument om juist voor een boekhouder te kiezen.

Administratieve bewaarplicht

De wettelijke bewaarplicht voor de bedrijfsadministratie is 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie
 • correspondentie, notities, agenda’s
 • aantekeningen

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een boekencontrole toegankelijk zijn, kunnen worden geopend / gelezen / gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Softwareleveranciers beschikken meestal over mogelijkheden om oude software om te zetten naar de nieuwe. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden, maar u voldoet dan wel aan de eisen.

Laat u (een deel van) uw bedrijfsadministratie door mij verzorgen, dan kunt u er uiteraard van uit gaan dat wij voldoen aan de eisen van de belastingdienst.